Stockholm 2021-02-18

Det gångna året 2020 har medfört stora förändringar i vårt samhälle genom den pandemi som pågår. Navigationssällskapet har även påverkats på flera sätt. Pandemin ledde bl.a. till att vår gästhamns entreprenör i Djurgårdshamnen sa upp sitt avtal med Navigationssällskapet för omförhandling då lönsamheten inte var tillfredsställande. Vi sänkte då entreprenörens kontraktsavgift till Navigationssällskapet för 2020 från 260 000 till 100 000. Vi kan eventuellt erhålla 50 000 kr till via entreprenörens omställningsstöd.

Förhandlingar gällande nytt avtal har pågått under hösten och vintern och den 4 februari 2021 tog styrelsen beslutet att inte ingå nytt avtal med gästhamnsentreprenör Djurgårdshamnen Gruppen AB (Rasmus Berg).
Vare sig entreprenören eller styrelsen finner att den ekonomiska behållningen för gästhamnen som fanns tidigare kommer upp till den nivå som är tillfredställande för parterna. Då den ekonomiska behållningen från gästhamnen blir försumbar men kostnader kvarstår så står föreningen bara risk. De förelåg inte heller samsyn om gästhamnsverksamhetens villkor.
I samband med beslutet har styrelsen gjort en komplett genomlysning av vår verksamhet och de avtal som finns.

I enlighet med vårt lägenhetsarrendeavtal med Kungliga Djurgårdsförvaltningen, gäller följande för hamnen:

• båtplatser får enbart upplåtas till fritidsbåtar för ändamålet rekreation
• verksamhet i hamnen får bara bedrivas i egen regi

Efter noga övervägande av dessa omständigheter även inkluderande risker med Covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att inte bedriva gästhamnsverksamhet 2021.

Detta innebär att du som har båtplats i Djurgårdshamnen kan vara säker på att din plats är din och du behöver inte uppge när du lämnar hamnen och avser att komma tillbaka. Medlem som inte har båtplats i Djurgårdshamnen får åter en möjlighet att ligga avgiftsfritt i hamnen under 2 dygn/säsong då vi reserverar några platser för detta ändamål. Detta innebär att det blir en hamn endast för medlemmar, och trivselfaktorn i hamnen ökar. Även slitaget på anläggningen minskar.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen