HOLMORDNING

 1. Alla gästande båtar skall utan dröjsmål skrivas in i gästboken. Genom att skriva in sig accepterar man holmordningen och förbinder sig att följa denna. Båtar som inte har skrivits in får ej ligga förtöjda vid ön.
 2. Stipulerade avgifter skall betalas i förskott – detta gäller även medlemmar med/utan ö-märke.
 3. Förtöjning vid stora bryggan skall ske med för- eller akterstäv mot bryggan (gäller stora bryggan). Förtöjningsfjädrar skall användas och eventuella spring får inte hindra andra båtars tilläggning eller avsegling. Minst två fendrar skall läggas ut på varje sida i samband med ankomst. Gästande båtar skall följa förtöjningsanvisningar från holmvärd eller funktionär.
 4. Navigationssällskapets standert samt årets medlemsmärke (resp. ö-märke) skall föras på medlemmars båtar – väl synligt från bryggan.
 5. Toaletter med direktavlopp får inte användas.
 6. Regler för fiske, sophantering, bastu och hytter finns beskrivna på särskilda anslag och ingår som en del av holmordningen. Tag del av dessa!
 7. Hundar skall ovillkorligen hållas kopplade. Den som rastar djuret skall plocka upp efter det. Störande hundar skall tas ned i båten. Inga sällskapsdjur får vistas i stugorna eller i dusch- och bastu-anläggningen.
 8. Det skall råda tystnad på bryggorna nattetid kl.23:00-9:00 med undantag för speciella arrangemang sanktionerade av holmvärden.
 9. Städning efter aktiviteter såsom matlagning, fiske, barnlek, bastubad, etc. skall ske utan dröjsmål.
 10. Största försiktighet skall iakttas vid hantering av brännbara vätskor, vid upprättande av eld och vid grillning. Fimpar får absolut inte slängas på marken.
 11. Skepparen på respektive båt ansvarar för sig och sin besättnings uppträdande och förehavanden på ön.
 12. Holmvärd, funktionär eller styrelseledamot i Navigationssällskapet äger rätt av avhysa personer, som vägrar att följa dessa regler.

Uppdaterad 2018-05-15