Hoppa till innehåll

OM NAVIS

Stadgar

Navigationssällskapets stadgar

Antagna 2023-11-22

§1 Ändamål

Navigationssällskapet grundat den 14 november 1922 är en ideell allmännyttig förening och har som ändamål

 • att främja gott sjömanskap, sjösäkerhet och en god miljö,
 • att sprida kunskap i navigation och praktiskt handhavande av båtar,
 • att verka för långfärder till sjöss, samt
 • att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.

§ 2 Kretsar

På orter utanför Stockholm kan kretsar bildas. Krets av Navigationssällskapet skall ha till upp-gift att inom sitt geografiska område främja Navigationssällskapets syften och tillvarata kretsmedlemmarnas gemensamma intressen. Bildande av krets, dess namn, säte och stadgar skall fastställas av Navigationssällskapet på årsmöte varvid 2/3 majoritet av närvarande medlemmar fordras.

§ 3 Medlemskap

Medlem i Navigationssällskapet kan varje person bli som kan förväntas stödja Navigationssällskapets verksamhet och, sedan inträdesavgift inbetalts, erlägger årsavgift. Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen hos styrelsen.

Familjemedlem kan den bli som är gift med eller sammanbor med ordinarie medlem på samma mantalsskrivningsadress.

Barn till ordinarie medlem boende på samma mantalsskrivningsadress kan också bli familjemedlem.

Person som gjort sig särskilt förtjänt av medlemskap i Navigationssällskapet kan av styrelsen kallas till medlem för viss tid (årsmedlem).

Medlem som icke, efter skriftlig påminnelse, senast två månader efter förfallodagen erlagt årsavgift, kan av styrelsen uteslutas.

Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som inte rättar sig efter dessa stadgar och Navigationssällskapets reglementen eller som genom sitt uppträdande befinns olämplig att tillhöra Navigationssällskapet eller som dömts för grov brottslighet. Sådan uteslutning kan överklagas till Navigationssällskapets årsmöte. Den som upphör att vara medlem i Navigationssäll-skapet får inte längre använda dess standert eller övriga emblem.

§ 4 Hedersledamot

Medlem som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt arbetat för Navigationssällskapet kan vid årsmöte utses till hedersledamot. Förslag härom skall, för att kunna upptas till behandling inkommit till styrelsen senast en månad före årsmötet och vara tillstyrkt av styrelsen. Navigationssällskapet beslutar på förslag av styrelsen.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem skall, med nedan angivna undantag, varje kalenderår, med förfallodag som fastställs av styrelsen, erlägga full årsavgift. Denna avgift och inträdesavgiftens storlek fastställs vid Navigationssäll skapets årsmöte. Medlem som inträder i Navigationssällskapet under kalenderårets fjärde kvartal, erlägger endast inträdesavgift. Medlem som beviljats familje-medlemskap enligt § 3, medlem som före-gående år fyllt 65 år samt ordinarie medlem som ej fyllt 25 år erlägger årsavgift vars storlek fastställts vid Navigationssäll-skapets årsmöte. Hedersledamot, ständig medlem och medlem kallad för viss tid erlägger ingen årsavgift. Medlem som vid utgången av 2010 var ständig medlem i enlighet med föregående stadge-lydelse erlägger ingen årsavgift.

Årsavgift för medlem som tillhör krets fastställs och uppbärs av kretsen enligt dess stadgar. Kretsen skall före 1 juli till Navigationssällskapet inbetala ett visst belopp per kretsmedlem. Detta belopp fastställs vid Navigationssällskapets årsmöte.

§ 6 Årsmöte och extra sammanträde

Årsmöte avhålles årligen ej senare än april månad. Kallelse till årsmöte och extra sammanträde skall ske skriftligen via e-post eller post och utskickas senast två (2) veckor före mötet, medlem äger rätt att skriftligen via e-post eller post begära att få kallelserna skriftligen via post, det åligger medlem hålla kansliet informerad om giltig e-postadress. Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst en månad före planerat årsmöte, dock senast 1 mars.

Årsmötets dagordning skall uppta följande ärenden:

 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän och två rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 • Upprättande och justering av röstlängd
 • Årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Föregående årsmötesprotokoll
 • Årsberättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Verksamhetsplan
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Motioner
 • Beslut angående hedersmedlemmar och förtjänstmedaljer
 • Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • Val av revisorer och revisorssuppleanter
 • Val av valberedning

Extra sammanträde hålls när styrelsen eller revisor så finner påkallat, eller när 1/10 av Navigationssällskapets medlemmar gör framställan härom. Kallelse till extra sammanträde utsänds skriftligen senast två ( 2 ) veckor före mötet. Kallelsen skall innehålla motivering till det extra sammanträdets utlysande. Beslut kan endast fattas i fråga som angivits i kallelsen.

§ 7 Val

Styrelseledamot samt styrelsesuppleant  väljs för en tid av ett år. Årsmötet utser ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Om styrelseledamot avgår under pågående mandatperiod sker komplettering vid nästföljande årsmöte/extra sammanträde. Styrelsen kan under mellantiden adjungera särskild ledamot till styrelsen utan rösträtt.

Revisorer och revisorssuppleanter samt ledamöter till valberedningen väljs för en period av ett år.

Kan fullständig styrelse inte väljas på ordinarie årsmöte skall kallas till extra sammanträde inom 4 veckor.

§ 8 Röstning

Varje myndig medlem äger vid årsmöte en röst. Röstning genom fullmakt är inte tillåten. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst utom vid val av styrelse och revisorer då avgörande sker genom lottning. Alla ärenden avgörs genom enkel majoritet, såvida kvalificerad majoritet inte är särskilt föreskriven i dessa stadgar. Avgörande sker genom öppen omröstning utom när någon medlem, vid val, begär sluten omröstning eller att årsmöte i särskilda fall beslutar om sådan.

§ 9 Valberedning och medlemmars förslag

Förslag till kandidater till styrelse och revisorer upprättas av en valberedning om tre personer som väljs på årsmötet. Valberedningen utser en person inom sig till sammankallande.

Valberedningen skall minst en månad före planerat årsmöte dock senast 1 mars till kansliet framlägga en förteckning över sina namnförslag, det samma gäller enskild medlem som önskar framlägga namnförslag. Det åligger förslagsställaren att ha förvissat sig om att den föreslagne är villig att åtaga sig det aktuella uppdraget.

De på ovanstående sätt föreslagna utgör de enda valbara kandidaterna.

§ 10 Styrelse och expedition

Navigationssällskapet, som har sitt säte i Stockholm, leds av en styrelse bestående av fem till sju styrelseledamöter och en till tre styrelsesuppleanter. Utöver vad som framgår av § 7 konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsen företräder Navigationssällskapet och ansvarar för alla dess intressen och angelägenheter, inbegripande bl.a. fastställande av reglementen och efterlevnaden av dessa, samt förvaltar Navigationssällskapets medel, upp-rättar Resultat- och Balansräkning samt Års-berättelse. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, vice ordföranden eller då minst tre styrelseledamöter så önskar.

Kallelse till sammanträde med styrelsen utsänds senast en vecka före sammanträdet med angivande av de ärenden som skall behandlas. I särskilt brådskande fall kan styrelsen sammankallas på sätt ordföranden finner lämpligt.

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som skall utsändas till styrelsens ledamöter. Protokollet justeras vid nästföljande samman-träde om ej annorlunda beslutas. Vid omröstning gäller enkel majoritet och att varje ledamot äger en röst. Vid lika röstetal äger sammanträdets ordförande utslagsröst.

Navigationssällskapets kansli förestås av en kansliföreståndare utsedd av styrelsen.

§ 11 Räkenskaper och revision

Navigationssällskapets verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. Revidering av räkenskaperna och granskning av protokoll, värdehandlingar m.m. sker genom revisorerna. Årsredovisningen skall tillställas medlemmar genom brev eller publiceras i medlemsbladet.

§ 12 Skepparvärdigheter

Medlem kan förvärva Navigationssällskapets värdighet såsom inomskärs och utomskärsskeppare. Värdigheterna erhålles genom be-slut av styrelsen. Kompetensfordringar för skepparvärdighet finns angivna i undervisningsreglementet. Värdigheten som inomskärs- respektive utomskärsskeppare innebär rätt att föra motsvarande standert (kompetensstandert).

§ 13 Emblem

Navigationssällskapets emblem är allmän standert, funktionärsstandert, kompetensstandertar, stävmärken, blazer- och klubb-märken samt mössmärken.

§ 14 Förtjänsttecken

Navigationssällskapets förtjänsttecken är förtjänstmärke och förtjänstmedalj.

Förtjänstmärket kan av styrelsen tilldelas medlem som under minst fem år framgångsrikt verkat för Navigationssällskapets bästa eller på annat sätt gjort sig förtjänt av dess tacksamhet.

Förtjänstmedalj i silver eller guld kan tilldelas person som gjort Navigationssällskapet väsentliga tjänster. Förslag härom skall, för att kunna upptas till behandling inkommit till styrelsen senast en månad före årsmöte och vara tillstyrkt av styrelsen. Navigationssällskapet beslutar på förslag av styrelsen.

§ 15 Stadgeändringar

För ändring av Navigationssällskapets stadgar fordras beslut med 2/3 majoritet av närvarande medlemmar vid två efter varandra följande sammanträden, varav ett skall vara årsmöte. I kallelsen till årsmötet/extra sammanträdet skall anges att förslag till stadgeändring föreligger.

§ 16 Överlåtelse av fast egendom

Beslut om överlåtelse av Navigationssällskapets fasta egendom skall fattas på två efter varandra följande årsmöten, varvid ¾ majoritet av vid vardera årsmöte närvarande medlemmar fordras för beslutets giltighet.

§ 17 Upplösning

Beslut om Navigationssällskapets upplösning kan endast fattas på, av styrelsen väckt förslag, två efter varandra följande årsmöten, varvid 3/4 majoritet av vid vardera årsmöte närvarande medlemmar fordras. I händelse av Navigationssällskapets upplösning skall dess till-gångar överlämnas till Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne eller annan organisation som arbetar för sjöräddning. Beslut härom skall fattas vid det sista av ovannämnda möten.