Hoppa till innehåll

KURSVERKSAMHET

Navigationssällskapets utbildningsreglemente

Detta reglemente omfattar dels allmänna bestämmelser för Navigationssällskapets utbildningsverksamhet jämte  kompetensfordringar för vinnande av Sällskapets skepparvärdigheter, dels undervisningsplan.

A. Allmänna bestämmelser

Undervisning
Nödvändiga kurser skall, då behov föreligger, anordnas i enlighet med undervisningsplanen (avd. B) för att ge Sällskapets medlemmar möjlighet att förkovra sig till Navis båda skepparvärdigheter. Vidare skall övriga kurser genomföras för att ge
nya och gamla medlemmar möjlighet till ett rikare båtliv. Styrelsen skall sträva efter att utbildningen utvecklas med hjälp av moderna metoder så att kurserna blir så verklighetstrogna och praktiska som möjligt. För deltagande i kurser krävs inte medlemskap i Sällskapet.

Värdigheter
Medlem kan erhålla Sällskapets värdighet som inomskärsskeppare respektive utomskärsskeppare. För att medlem skall  kunna förvärva dessa värdigheter skall han eller hon visa dokument som styrker godkänt deltagande i nedan angivna kurser. Styrelsen kan godkänna motsvarande dokumenterad utbildning.

Inomskärsskepparvärdigheten består av:
1. NFB:s förarintyg för fritidsbåt.
2. NFB:s kustskepparintyg eller skepparexamen.
3. VHF-radiocertifikat (SRC).
4. Brand och HLR.
5. Motor- och båtkunskap, praktisk kunskap.

Utomskärsskepparvärdigheten består av:
Tidigare tilldelad Navis inomskärsskepparvärdighet.
6. NFB:s utsjöskeppare.
7. NFB:s radarintyg.
8. NFB:s båtmekanikerintyg.

Ansökan om skepparvärdighet skall vara utbildningsansvarige tillhanda senast den 1 oktober, så att denna hinner bereda och föreslå Sällskapets styrelse beslut i värdighetsärende. Diplom utdelas på årssammanträdet.

B. Undervisningsplan
Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) är styrande i Sverige för fritidsbåtutbildningen.
Nämnden består av representanter från Sjöfartsverket, Svenska Båtunionen (SBU), Svenska Seglarförbundet (SSF) och Svenska Kryssarklubben (SXK). Kunskapsfordringar framställs och förhörsförrättare auktoriseras av nämnden. Godkända prov redovisas i NFB:s intygsbok som tilldelas den prövande vid första provtillfället. Ytterligare information
kan erhållas från NFB:s hemsida https://batlivsutbildning.se Navigationssällskapet kan erbjuda följande kurser, under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig:

1. NFB:s förarintyg för fritidsbåtar
Inledande kurs i utbildningsstegen kräver inte några förkunskaper. Kursen är avsedd att ge kunskaper för att framföra fritidsbåt dagtid, inomskärs och i insjöarna. Även att kunna vidta lämpliga åtgärder vid hastigt försämrade omständigheter som hård vind, dimma och problem med båten. Kursen ger också kunskaper om hur man väljer och uppträder i en natthamn, så att man lugnt och säkert kan leva ombord. I Navis regi ingår två praktiska övningar ombord i dagsljus där manövrering och navigering tränas. Vidare ingår två speciella informationskvällar som gäller säkerheten ombord och olycksfall ombord. Kurstid: ca 30 timmar + specialkvällarna och praktiken ombord. Detaljerade kunskapskrav finns utgivna av NFB. Prov avläggs inför av NFB auktoriserad förhörsförrättare.

2. NFB:s kustskepparintyg
Andra kursen i utbildningsstegen kräver förarintyg med praktik som förkunskap. Kursen ger kunskaper att framföra fritidsbåt och mindre fritidsskepp i Östersjön och havet utefter västkusten. Speciellt navigering i mörker, dimma och utom synhåll till
land ingår. I Navis regi ingår två praktiska övningar ombord i mörkernavigering. Kurstid: ca 40 timmar + mörkerpraktiken ombord. Detaljerade kunskapskrav finns utgivna av NFB. Prov avläggs inför av NFB auktoriserad förhörsförrättare.

3. VHF-radiocertifikat (SRC)
Kurstid: ca 10 timmar. Prov avlägges inför Post- och telestyrelsens förhörsförrättare.
Intyg skrivs in i NFB:s intygsbok

4. Brand och HLR
En speciell föreläsningskväll som ger fördjupade kunskaper om frågor gällande säkerhet ombord. Kvällen ingår i Navis normala förarintygskurs. Även fristående säkerhet ombordkväll kan anordnas av Navis.
Kurstid: 3 timmar. Skriftligt intyg om närvaro på enklaste sätt.

5. Motor- och båtkunskap, Motor- och båtkunskap, Praktisk kunskap att manövrera fritidsbåt.
En kurskväll som anordnas av Navis.
Kurstid: 3 timmar. Skriftligt intyg om närvaro på enklaste sätt.

6. NFB:s utsjöskepparintyg
Tredje kursen i utbildningsstegen kräver kustskepparintyg med mörkernavigationspraktik som förkunskap. Kursen ger kunskaper att färdas i europeiska farvatten och kanaler. Internationella publikationer, sjökort och bestämmelser behandlas
ingående.
Kurstid: ca 30 timmar. Detaljerade kunskapskrav finns utgivna av NFB. Prov avläggs inför av NFB auktoriserad förhörsförrättare.

7. NFB:s radarintyg
En fristående kurs med kustskepparintyg som förkunskapskrav. Kursen ger kunskaper om och färdighet i att med god precision kunna navigera i skärgården med skivmetoden. Vidare ges kunskaper om kollisionshindrande åtgärder genom plottning av andra fartygs rörelse. I Navis regi ingår två praktiska övningar med båtens rutor förtäckta.
Kurstid: 15 timmar + två praktiska övningar ombord. Detaljerade kunskapskrav finns utgivna av NFB. Prov avläggs inför av NFB auktoriserade förhörsförrättare.

8. NFB:s båtmekanikerintyg
Kursen ger kunskaper om diesel- och bensinmotorer av både inom- och utombordstyp. Även andra förekommande system som backslag, elsystem, värmare och pentry ingår.
Kurstid: ca 30 timmar med en stor del praktiska övningar. Detaljerade kunskapskrav finns utgivna av NFB. Prov avläggs inför av NFB auktoriserad förhörsförrättare.