Hoppa till innehåll
 

DJURGÅRDSHAMNEN

Hamnreglemente

Navigationssällskapet – nedan kallat Sällskapet – upplåter förtöjningsplatser för fritidsfartyg (motor- och segelfartyg) i sin hamn på Djurgården i Stockholm mot av styrelsen fastställda avgifter och i detta reglemente angivna villkor.
Styrelsen avgör enligt eget skön om fartyg skall beredas plats i hamnen.

Förtöjningsplatserna är dels fasta platser som upplåts säsongvis – vinter- och sommarsäsong – samt tillfälliga platser vilka upplåts dygns- eller veckovis.

Avtalen för de fasta platserna kan ej förlängas utöver den säsong för vilken de tecknats. Sedan avtalet upphört att gälla åligger det berörd fartygsägare att omgående avlägsna sitt fartyg ur Djurgårdshamnen.

Sällskapet bedriver under sommarsäsongen en begränsad gästhamnsverksamhet.

Förutsättningar för upplåtelse av förtöjningsplats
1. att fartygsägaren – för att erhålla plats – skall vara medlem i Sällskapet samt föra dess standert enligt  flaggreglementet då fartyget ligger i hamnen.
2. att endast det i avtalet angivna fartyget och dess ägare omfattas av avtalet. Platsen får alltså inte hyras ut i andra hand. Om fartygsbyte sker under löpande säsong skall detta omgående anmälas till Sällskapet så att avtalet, om förutsättningar för ny upplåtelse föreligger, kan skrivas om. Adress- eller kontaktuppgiftsändring skall också omgående anmälas till Sällskapets kansli.
3. att fartyget hålls försäkrat täckande ansvar, bärgning samt bortforsling av eventuellt vrak. Försäkringens självrisk får inte överstiga ½ prisbasbelopp. Giltigt försäkringsbrev skall kunna uppvisas. Om tveksamhet råder beträffande försäkringens omfattning skall fartygsägaren för sällskapets styrelse uppvisa intyg från försäkringsgivaren utvisande att försäkringen utan förbehåll omfattar de ovanstående momenten.
4. att Sällskapet ersätter för skada som uppkommit på fartyg i hamnen enbart om Sällskapets försäkringsgivare medger ersättning för skadan. Sällskapet ersätter fartygsägaren med högst det belopp som Sällskapets försäkringsgivare utbetalar och tidigast efter det Sällskapet erhållit likvid från försäkringsgivaren. Sällskapet kan endast ställas till svars för skada som sällskapet vållat eller orsakats av allvarlig brist i åtagande av tjänst. Krav på ersättning för skada
skall skriftligen tillställas Styrelsen.
5. att inte använda fartyget som permanentbostad, och ej heller för förvärvsverksamhet, kommersiellt ändamål eller för annan verksamhet, som inte kan hänföras till sjösporten.
6. att hamnvärden – som är ansvarig för hamnen – eller av styrelsen utsedd och av SBU auktoriserad besiktningsman tillåts besiktiga fartyget då så påfordras.
7. att fartyget hålls väl länsat samt förtöjt på ett betryggande sätt. Fartyget skall vid förtöjning vara väl avfendrat. Förtöjning vid boj skall ske med hanfot (dubbla tampar) och skall vara försedd med av försäkringsbolaget godkänd självlåsande säkerhetshake typ ”Merxhake” eller annan godtagbar anordning. Bryggförtöjningen utförs också med hanfot och skall vara försedd med ryckdämpare, exempelvis förtöjningsfjäder.
8. att fartygsägaren utan ersättning genomför 1 nattvakt per sommarsäsong. Vid ej fullgjord nattvakt debiteras fartygsägaren 4.000kr. Vid ej fullgod städning debiteras fartygsägaren 1.000kr.
9. att fartygsägaren utan ersättning deltar under 1 arbetsdag per sommarsäsong. Vid ej fullgjord arbetsplikt debiteras fartygsägaren 1.700kr.
10. att fartyget hålls i gott skick avseende säkerhet, funktion och utseende.
11. att fartygsägaren har regelbunden tillsyn av fartyget.
12. att – för det fall upplåten plats icke lämnas i enlighet med mellan fartygsägare och Sällskapet ingånget avtal – medge att såsom skadestånd utge en ersättning till Sällskapet, för den tid hamnplatsen olovligen begagnats. Ersättningen skall uppgå till ett belopp motsvarande två (2) gånger den ordinarie avgiften för förtöjningsplatsen, för motsvarande tidsperiod.
13. att – i det fall fartygsägaren ej avflyttar fartyget efter avtalstidens utgång eller om rätten till plats förverkats – Sällskapet äger rätt att efter beslut i Sällskapets styrelse flytta fartyget på fartygsägarens bekostnad till en för Sällskapet lämplig plats. Sällskapet äger därmed fullmakt att ingå avtal om plats i annan hamn eller uppläggningsplats på fartygsägarens bekostnad. Fartyg kan flyttas tidigast 30 dagar efter det att rätt till plats ej längre föreligger.
Sällskapet skall ej heller hållas ansvarigt för skador eller andra kostnader i samband med avflyttning av fartyg från hamnen.
14. att medlem skall uppvisa förarintyg eller högre nautisk kompetens för att ingå avtal om förtöjningsplats i Djurgårdshamnen.
15. att detta reglemente och de anvisningar som meddelas av Sällskapets hamnvärd eller dess styrelse efterföljs.

Ordningsregler  
För den allmänna trevnaden åligger det fartygsägare:
1. att inte använda bryggor, byggnader eller övriga utrymmen för uppställning av privat materiel och utrustning.
2. att lägga hushållssopor i för detta ändamål avsedd behållare (Så kallade grovsopor samt uttjänta batterier och dylikt får fartygsägaren forsla bort på egen bekostnad).
3. att iaktta stor försiktighet vid länspumpning av fartygen, så att inte oljeförorenat slagvatten pumpas ut i hamnen.
4. att tillse att inget utsläpp av WC-avloppsvatten sker från fartygen.
5. att inte utföra eller låta utföra omfattande reparations- och
underhållsarbeten.
6. att respektera hamnbassängens fartgränser och hamnens tystnadsregler.
7. att uppmärksamma att lasttiden för sällskapets markerade lastplatser vid hamnentrén inte får överstiga 30 minuter samt att bilen skall vara märkt med fartygsägarens namn och mobiltelefonnummer. Om lasttiden överstiger 30 minuter kan kontrollavgift enligt gällande kommuntaxa komma att uttagas av parkeringsbolag.

El, färskvatten m.m.
Till varje förtöjningsplats finns som regel 1-fas 230V eluttag att tillgå (max 10A). Önskas kontinuerlig elströmsanslutning skall särskilt avtal träffas, tillfällig anslutning ingår i hamnavtalet, med tillfällig elanslutning avses el anslutet till fartyget under vistelse i fartyg dagtid kl 10-16 vid enstaka tillfällen, anslutning utöver den tiden är kontinuerlig anslutning. Elkabel för kontinuerlig elanslutning skall vara märkt med sällskapets etikett som gäller för en säsong. Vid kontinuerlig anslutning utan avtal faktureras gällande avgift samt ett tillägg om 1000 kr. Navigationssällskapet ansvarar ej för strömbortfall oavsett orsak.
Navigationssällskapet har ingen informationsplikt vid strömbortfall.

För el-anslutning gäller
1. att anslutningskablar är av sådant utförande att de svarar upp mot gällande elsäkerhetsföreskrifter. Därför är anslutningsledning av plast ej tillåten. Godkänd kabeltyp är bl.a. RDOE, RDVE 3×1,5 eller grövre, gummiisolering. Stickpropp och övriga kontaktanordningar skall vara av typ CEE-don mellan elstolpe och båt. Eventuella skarvar skall vara av typ CEE don.
2. att anslutningsledningen förläggs på ett sådant sätt att den inte blir en snubbelrisk eller hinder för andra fartygsägare. Om el-anslutningen är av dålig kvalitet eller utförande och utgör en säkerhetsrisk eller kan misstänkas orsaka elavbrott äger hamnvärden – eller den styrelsen utser – rätt att koppla bort elanslutningen till dess felen rättats till av fartygsägaren. Informationsplikt föreligger ej.

För färskvattenförsörjning gäller
1. att färskvatten kan erhållas under sommarsäsongen från vattenposter på bryggorna. Fast anslutna vattenledningar är ej tillåtna.

Avgifter
Sällskapets styrelse bestämmer hamnavgifternas storlek. Förskottsbetalning
tillämpas. Kostnader för elförbrukning betalas enligt separat prislista.

Navigationssällskapet, Styrelsen
2024-03-21