Hoppa till innehåll

KLUBBHOLMAR

Holmordning

HOLMORDNING

 1. Det är endast tillåtet att vistas på ön fr.o.m. det officiella öppnandet t.o.m. den officiella stängningen. Under övrig tid är det ej tillåtet att stiga i land utan tillstånd.
 2. Alla gästande båtar skall utan dröjsmål skrivas in i hamnliggaren. Genom att förtöja accepterar man holmordningen och förbinder sig att följa denna. Båtar som inte har skrivits in i hamnliggaren får ej ligga förtöjda vid ön.
 3. Avgifter skall betalas i förskott – detta gäller även medlemmar. Att lägga till vid annan båt (som är förtöjd vid ön) befriar ej från betalningsansvar. Vid ankring på redden utgår samma avgifter som vid tilläggning, om man går i land på ön.
 4. Förtöjning skall ske med för- eller akterstäv mot bryggan (gäller inte lilla bryggan på Lillöörarna). Ryckdämpare skall användas och förtöjningstampar får inte hindra andra båtars framkomlighet. Minst två fendrar skall läggas ut på varje sida i samband med ankomst. Gästande båtar skall följa anvisningar från holmvärd eller funktionär.
 5. Navigationssällskapets standert skall föras på medlemmars båtar – väl synligt från bryggan.
 6. Elanslutning av båtar får endast ske via bryggstolparna och endast ett (1) uttag per båt får anslutas (d.v.s. 6 A per båt). Batterier avsedda för framdrivning av fartyg får inte laddas via Navigationssällskapets anläggningar.
 7. Det vatten som produceras på ön (filtrerat och avsaltat sjövatten) får inte användas för att tvätta eller fylla båtar. Sällskapet frånsäger sig allt ansvar för dess tjänlighet.
 8. I de specifika fall regler för fiske, sophantering, bastu och hytter finns beskrivna på särskilda anslag, ingår de som del av holmordningen. Tag del av dessa!
 9. Husdjur skall ovillkorligen hållas kopplade. Den som rastar djuret skall plocka upp efter det. Störande djur skall tas ned i båten. Inga sällskapsdjur får vistas i klubbhus, gäststugor eller i dusch- och bastu-anläggning.
 10. Det skall råda tystnad på bryggorna kl.23:00-09:00 med undantag för speciella arrangemang sanktionerade av holmvärden.
 11. Städning efter aktiviteter såsom matlagning, fiske, barnlek, bastubad, etc. skall ske utan dröjsmål.
 12. Största försiktighet skall iakttas vid hantering av brännbara vätskor, vid upprättande av eld och vid grillning. Fimpar får absolut inte slängas på marken.
 13. Skepparen på respektive båt ansvarar för sig och sin besättnings uppträdande och förehavanden på ön.
 14. Det är inte tillåtet för charter- och andra kommersiella båtar med betalande gäster och för egen direkt förtjänst, att besöka eller förtöja vid Navigationssällskapets holmar utan tillstånd.
 15. Holmvärd, funktionär eller styrelseledamot i Navigationssällskapet äger rätt av avhysa personer, som vägrar att följa dessa regler.

Uppdaterad 2023-12-22