Navigationssällskapets utbildningsreglemente

Detta reglemente omfattar dels allmänna bestämmelser för Navigationssällskapets utbildningserk­sam­het jämte kompetensfordringar för vinnande av Sällskapets skepparvärdigheter, dels undervis­ningsplan.

A. Allmänna bestämmelser

Undervisning

Nödvändiga kurser skall, då behov föreligger, anordnas i enlighet med undervisnings­planen (avd. B) för att ge Sällskapets medlemmar möjlighet att förkovra sig till Navis båda skeppar­värdigheter. Vidare skall övriga kurser genomföras för att ge nya och gamla med­lemmar möjlig­het till ett rikare båtliv. Styrelsen skall sträva efter att utbildningen utvecklas med hjälp av moderna metoder så att kurserna blir så verklighetstrogna och praktiska som möjligt. För del­tagande i kurser krävs inte medlemskap i Sällskapet. 

Värdigheter

Medlem kan erhålla Sällskapets värdighet som inomskärsskeppare respektive utomskärs­skeppare. För att medlem skall kunna förvärva dessa värdigheter skall han eller hon visa dokument som styrker godkänt deltagande i nedan angivna kurser. Skolstyrelsen kan godkänna motsvar­ande dokumenterad utbildning.

Inomskärsskepparvärdigheten består av:
 
1. NFB:s förarintyg för fritidsbåt.
2. NFB:s kustskepparintyg eller skepparexamen.
3. VHF-radiocertifikat (SRC).
4. Praktisk kunskap att manövrera fritidsbåt.
5. Brand och sjösäkerhet.
6. Sjukvård.
7. Motor- och båtkunskap.

Utomskärsskepparvärdigheten består av:

Tidigare tilldelad Navis inomskärsskepparvärdighet.
8. NFB:s utsjöskeppare.
9. Astronomisk navigation.
10. Teletekniska navigationshjälpmedel.
11. NFB:s radarintyg.
12. NFB:s båtmekanikerintyg.

Ansökan om skepparvärdighet skall vara utbildningsansvarige tillhanda senast den 1 oktober, så att denna hinner bereda och föreslå Sällskapets styrelse beslut i värdighetsärende. Diplom utdelas på årssammanträdet.

B. Undervisningsplan

Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) är styrande i Sverige för fritidsbåtutbildningen. Nämnden består av representanter från Sjöfartsverket, Svenska Båtunionen (SBU), Svenska Seglarförbundet (SSF) och Svenska Kryssarklubben (SXK). Kunskaps­fordringar framställs och förhörsförrättare auktoriseras av nämnden. Godkända prov redovisas i NFB:s intygsbok som tilldelas den pröv­ande vid första provtillfället. Ytterligare information kan erhållas från NFB:s kansli, Box 24015, af Pontins väg 6, 104 50 Stockholm. Telefon 08-663 79 93, fax 08-442 66 50, e-post info@nfb.a.se , hemsida www.nfb.se.

Navigationssällskapet kan erbjuda följande kurser, under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig:

1.         NFB:s förarintyg för fritidsbåtar

Inledande kurs i utbildningsstegen kräver inte några förkunskaper. Kursen är avsedd att ge kun­skaper för att framföra fritidsbåt dagtid, inomskärs och i insjöarna. Även att kunna vidta lämp­liga åtgärder vid hastigt försämrade omständigheter som hård vind, dimma och problem med båten. Kursen ger också kunskaper om hur man väljer och uppträder i en natthamn, så att man lugnt och säkert kan leva ombord. I Navis regi ingår två praktiska övningar ombord i dagsljus där manövrering och navigering tränas. Vidare ingår två speciella informations­kvällar som gäller säkerheten ombord och olycksfall ombord.

Kurstid: ca 30 timmar + specialkvällarna och praktiken ombord. Detaljerade kunskapskrav finns ut­givna av NFB. Prov avläggs inför av NFB auktoriserad förhörsförrättare.
 
2.         NFB:s kustskepparintyg

Andra kursen i utbildningsstegen kräver förarintyg med praktik som förkunskap. Kursen ger kunskaper att framföra fritidsbåt och mindre fritidsskepp i Östersjön och havet utefter väst­kusten. Speciellt navigering i mörker, dimma och utom synhåll till land ingår. I Navis regi ingår två praktiska övningar ombord i mörkernavigering.

Kurstid: ca 40 timmar + mörkerpraktiken ombord. Detaljerade kunskapskrav finns utgivna av NFB. Prov avläggs inför av NFB auktoriserad förhörsförrättare.
 
3.         VHF-radiocertifikat (SRC)

Kurstid: ca 10 timmar. Prov avlägges inför Telestyrelsens förhörsförrättare. Intyg skrivs in i NFB:s intygsbok.
 
4.         Praktisk kunskap att manövrera fritidsbåt

Kunskapen kan dokumenteras genom något av nedanstående intyg:
 
— NFB:s manöverintyg för högfartsbåtar. Detaljerade kunskapskrav finns utgivna av NFB. Prov avläggs inför av NFB auktoriserad förhörsförrättare.
— Rorsmansmärket. Detaljerade kunskapskrav finns utgivna av SBU.
— Sjömansmässigt deltagande i Navis eskader. Intygat av eskaderledaren.
5.         Brand- och sjösäkerhet

En speciell föreläsningskväll som ger fördjupade kunskaper om frågor gällande säkerhet ombord. Kvällen ingår i Navis normala förarintygskurs. Även fristående säkerhet ombord-kväll kan anordnas av Navis.

Kurstid: 3 timmar. Skriftligt intyg om närvaro på enklaste sätt.

6.         Sjukvård

En speciell föreläsningskväll som ger fördjupade kunskaper om frågor gällande säkerhet ombord.

Kvällen ingår i Navis normala förarintygskurs eller vissa bildningsförbunds kustskeppar­kurser. Även fristående olycksfall ombord-kväll kan anordnas av Navis.

Kurstid: 3 timmar. Skriftligt intyg om närvaro på enklaste sätt.
 
7.         Motor- och båtkunskap

En kurskväll som anordnas av Navis.

Kurstid: 3 timmar. Skriftligt intyg om närvaro på enklaste sätt.
 
8.         NFB:s utsjöskepparintyg

Tredje kursen i utbildningsstegen kräver kustskepparintyg med mörkernavigationspraktik som förkunskap. Kursen ger kunskaper att färdas i europeiska farvatten och kanaler. Inter­nationella publikationer, sjökort och bestämmelser behandlas ingående.

Kurstid: ca 30 timmar. Detaljerade kunskapskrav finns utgivna av NFB. Prov avläggs inför av NFB auktoriserad förhörsförrättare.
 
9.         Astronomisk navigation

Fjärde kursen i utbildningsstegen.

Kurstid: 15–40 timmar + om möjligt besök på planetarium.
10.      Teletekniska navigationshjälpmedel

Alternativ fjärde kurs i utbildningsstegen. Denna del kan dock genomföras med bara kust­skepparintyget som förkunskap. Kursen ger kunskaper om de olika navigationssystemens för- och nackdelar, navigatorns funktion och olika presentationsmöjligheter övas både praktiskt och teoretiskt. Uppbyggnad av brytpunktssystem övas. I Navis regi ingår två praktiska övningar ombord.

Kurstid: ca 9 timmar + navigatorpraktiken ombord. Godkänt resultat intygas av kursledaren.
 
11.       NFB:s radarintyg

En fristående kurs med kustskepparintyg som förkunskapskrav. Kursen ger kunskaper om och färdighet i att med god precision kunna navigera i skärgården med skivmetoden. Vidare ges kunskaper om kollisionshindrande åtgärder genom plottning av andra fartygs rörelse. I Navis regi ingår två praktiska övningar med båtens rutor förtäckta.

Kurstid: 15 timmar + två praktiska övningar ombord. Detaljerade kunskapskrav finns utgivna av NFB. Prov avläggs inför av NFB auktoriserade förhörsförrättare.
 
12.      NFB:s båtmekanikerintyg

Kursen ger kunskaper om diesel- och bensinmotorer av både inom- och utombordstyp. Även andra förekommande system som backslag, elsystem, värmare och pentry ingår.

Kurstid: ca 30 timmar med en stor del praktiska övningar. Detaljerade kunskapskrav finns utgivna av NFB. Prov avläggs inför av NFB auktoriserad förhörsförrättare.
 
13.      Tävlingsnavigation
 
14.      Mat ombord

Kurstid: ca 30 timmar.
 
15.       Kvalificerad skärgårdsnavigering

Navigering i ytterskärgård dagtid och nattetid.

Kurstid: 5 kvällar + ett långt praktikpass.
 
Navigationssällskapet kursverksamhet anordnar även andra föreläsningar och kurser i t.ex. meteorologi för båtfolk, sjömaning (knop och splits), precisionsnavigering, motorkurs för kvinnor m.m. vid behov.